ادبيات

به سايت ادبي  "  مهر پارسي  " خوش آمديد


Home
مولوي
!قورباغه را قورت بده
نثر
هفت خوان رستم
چرند و پرند
آرشيو ملي

به درياهاي بي پاياب برگردان صدفها را
به ماهيها به شهر آب برگردان صدفهارا
          
بگو چيزي كه پنهان آرزو داريد بايد شد
بگو ساحل تهيدست است مرواريد بايد شد

دريافت كتاب : فارسي شكر است . - جمالزاده -  كليك كنيد <PDF>


Home | مولوي | !قورباغه را قورت بده | نثر | هفت خوان رستم | چرند و پرند | آرشيو ملي
 

L . HABIBI

WEB Site : www.mehr-parsi.ir

Email : habibi@idinco.ir